Vispārīgie nosacījumi

Vispārīgie nosacījumi

1.1. Vispārīgie nosacījumi ir spēkā starp preces pircēju interneta veikalā sira-mebeles.lv (turpmāk – Klients) un interneta veikala www.sira-mebeles.lv īpašnieku SIA “Eko Still Mēbeles”. Tajos fiksēta preču pirkšanas un pārdošanas kārtība un noteikumi, kā arī noteikts veids, kādā tiek risināti dažādi ar abu pušu tiesiskajām attiecībām saistīti jautājumi.

1.2. SIA “Eko Still Mēbeles” un Klients vēlas īstenot pirkšanas un pārdošanas darbības interneta veikalā www.sira-mebeles.lv, pamatojoties uz šajā dokumentā fiksētajiem Vispārīgajiem nosacījumiem. Veicot pasūtījumu un avansa maksājumu interneta veikalā www.sira-mebeles.lv, Klients apliecina, ka ir iepazinies ar Vispārīgajiem nosacījumiem un piekrīt tiem.

1.3. Vispārīgie nosacījumi nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktu pamatprasībām un normām. Ja Vispārīgajos nosacījumos trūkst pienācīgas informācijas, tie tiek papildināti un traktēti atbilstoši tiesību normām.

1.4. Pirkšanas kārtību veikalā www.sira-mebeles.lv nosaka 2002. gada 28. maijā pieņemtie LR Ministru kabineta noteikumi Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu” ar 2005. gada 15. martā veiktajiem grozījumiem, kā arī Patērētāju tiesību aizsardzības likums.

1.5. Precēm un cenām interneta veikalā www.sira-mebeles.lv ir informatīvs raksturs. www.sira-mebeles.lv sniegtās informācijas izmantošana nerada juridisku saikni starp interneta veikala apmeklētājiem un tā izveidotajiem. SIA “Eko Still Mēbeles” patur sev vienpusējas tiesības veikt izmaiņas Vispārīgajos nosacījumos un piedāvāto preču cenrādī. Izmaiņas un papildinājumi cenrādī un Vispārīgajos nosacījumos stājas spēkā no to publicēšanas brīža mājaslapā www.sira-mebeles.lv. Uz pasūtījumiem, kas noformēti, pirms izmaiņas stājušās spēkā, tiek attiecināti tie nosacījumi, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī, ja tie nav pretrunā ar tiesību aktiem un šajos nosacījumos nav norādīts citādāk.

1.6. Visu interneta veikalā www.sira-mebeles.lv pārdodamo preču cenas ir norādītas Eiro (EUR), un tajās ir iekļauts pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21 % apmērā.

1.7. Preču attēlam mājaslapā var būt ilustratīva nozīme. Iespējamās krāsas un materiāli ir sniegti informācijā par preci.

1.8. SIA “Eko Still Mēbeles” izmanto Klienta privātos datus tikai pasūtījuma izpildei. SIA “Eko Still Mēbeles” neizpauž trešajām personām Klienta datus, kas sniegti pasūtījuma noformēšanai.

1.9. Jautājumi, kas nav pakļauti regulējumam saskaņā ar Vispārīgiem nosacījumiem, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, ņemot vērā sākotnējos SIA “Eko Still Mēbeles” un Klienta nodomus.

1.10. Strīdi un domstarpības, kas rodas, īstenojot Vispārīgos nosacījumus, tiek risināti divpusējās sarunās. Ja domstarpību gadījumos nevar panākt kompromisu, katrai puse ir tiesīga aizstāvēt savas tiesības Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

1.11. Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju nespēju pildīt Vispārīgajos nosacījumos noteiktās saistības, ja šo nespēju radījusi nepārvaramā vara, proti, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, ugunsgrēki un citas ārkārtas situācijas, kas tieši ietekmējušas Vispārīgo nosacījumu izpildi.

1.12. SIA “Eko Still Mēbeles”nekompensē morālo kaitējumu, kas Klienta ieskatā var rasties, mainot piegādes datumus, cenas un veicot citas izmaiņas Vispārīgo nosacījumu ietvaros.

1.13. SIA “Eko Still Mēbeles” nekompensē iespējamos Klienta izdevumus, ja Klients pretrunā ar Vispārīgajiem nosacījumiem ir uzņēmies saistības pret trešajām personām un tās lauzis.

1.14. SIA “Eko Still Mēbeles” nekompensē Klientam neizmantotās iespējas, kas radušās, mainot piegādes datumus, cenas un citus nosacījumus, kas saistīti ar izmaiņām Vispārīgos nosacījumos.

Pasūtījuma anulēšanas un atdošanas nosacījumi

1.1. Pasūtījums tiek atcelts automātiski, ja Klients nav veicis maksājumu piecu dienu laikā no avansa rēķina noformēšanas brīža. Šajā laikā Klients var anulēt pasūtījumu arī pats, nosūtot paziņojumu uz interneta veikala www.sira-mebeles.lv e-pastu: info@sira-mebeles.lv. Paziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs.

1.2. 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža Klientam ir tiesības atteikties preces un atdot to atpakaļ (izņemot speciālus pasūtījumus, kas aprakstīti 1.6. punktā). Rakstisks paziņojums par pasūtījuma anulēšanu un preces atdošanu atpakaļ tiek pieņemts SIA “Eko Still Mēbeles” veikalā. Paziņojumā jānorāda pasūtījuma numurs.

1.3. Atpakaļ atdotā prece nedrīkst būt lietota, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, bez vizuāliem bojājumiem (skrāpējumiem, bojātu aizsargplēvi u. c.) un tehniskiem defektiem. Ja šādi bojājumi vai defekti tiek konstatēti, veikalam ir tiesības atteikties pieņemt preci.

1.4. Naudu par atpakaļ atdoto preci (izņemot maksu par piegādi) Klients saņem ar bankas pārskaitījumu 14 dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma iesniegšanas – ar noteikumu, ka šajā laika posmā prece ir atdota atpakaļ noliktavā. Izmaksas par preces nogādi noliktavā sedz Klients. SIA “Eko Still Mēbeles” izmaksas par preces nogādi atpakaļ noliktavā sedz tajos gadījumos, ja preces defektus vai brāķi nebija iespējams konstatēt iepakojuma vizuālajā pārbaudē, bet tie kļuvuši redzami tikai pēc tā atvēršanas, vai arī gadījumos, kad prece neatbilst pasūtījumam.

1.5. SIA “Eko Still Mēbeles” ir tiesības liegt pircējam iespēju atdot preci atpakaļ vai ieturēt kompensācijas maksu, ja prece ir tikusi lietota un/vai sabojāta, ja prece neatrodas oriģinālajā iepakojumā vai arī iepakojums ir būtiski bojāts.

1.6. SIA “Eko Still Mēbeles” ir tiesības neanulēt pasūtījumu un nepieņemt preci atpakaļ, ja tā ir tikusi izgatavota speciāli Klientam saskaņā speciālo pasūtījumu, kura atbilstība Klienta prasībām ir tikusi apstiprināta, veicot pasūtījumu vai arī vēlāk, pamatojoties uz Klienta iesniegtu un SIA “Eko Still Mēbeles” akceptētu paziņojumu. Par speciālu pasūtījumu tiek uzskatīta tada prece, kura izgatavota pēc klienta velmēs ar: izmēra, krāsas vai formas izmaiņām.